E YATAK VE UYKU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ELEKTRONİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

 

  1. Başvuru Hakkınıza İlişkin Genel Bilgilendirme 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak E YATAK VE UYKU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ELEKTRONİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz: 

(1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

(2) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

(3) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (4) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

(5) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(6) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

(7) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

(8) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. 

 

  1. Başvuru Yöntemi 

İşbu haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz.   

Veri Sahibi tarafından başvuru yapılması esnasında yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmelidir.  

BAŞVURU YÖNTEMİ 

Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru 

BAŞVURU ADRESİ 

support@musumana.com

BAŞVURUDA GÖSTERİLECEK BİLGİ 

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

  1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz 

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz. 

Adı-Soyadı:  

T.C. Kimlik Numarası /  Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası:  

Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi:  

Cep Telefonu:  

Telefon Numarası:     

Faks Numarası: 

E-posta Adresi:  

Şirketimizle İlişkiniz (Müşteri, İş Ortağı, Ziyaretçi, Çalışan, Diğer, lütfen belirtiniz):